Privatumo politika

UAB „CONTESTUS“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo paslaugomis bei Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.contestus.lt. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai

Juridinio asmens kodas: 300585126

Buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius.

Tel. +370 5 247 7611

El. paštas: info@contestus.lt

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.

 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydamiesi mūsų svetainėje, sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Nesutikus su šiomis sąlygomis, Jūsų galimybės naudotis mūsų svetaine bus mažiau efektyvios ir ribotos.

 

Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo naudojasi Duomenų valdytojo paslaugomis, taip pat kai lankosi mūsų interneto svetainėje www.contestus.lt. Privatumo pranešimas netaikomas atvejais, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, net jei prie jų jungiamasi per nuorodas, esančias Duomenų valdytojo interneto svetainėje.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo Svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie Svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie Svetainės lankytojus.

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų Svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį atsiųsti/pateikti mums.
Šia Privatumo politika siekiama palengvinti duomenų subjektų naudojimąsi savo teisėmis, taip pat ji taikytina ir kitų duomenų subjektų (t.y. ne klientų ir ne darbuotojų), kurių asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko ar tvarkys ateityje, asmens duomenų apsaugai.

Kilus klausimų, pastebėjimų ar komentarų dėl Interneto saugumo politikos, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu: info@contestus.lt ar telefonu +370 5 2477611.

 

Kokius asmens duomenis mes renkame, saugome ir naudojame?

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratai ar rinkodarai reikalingos informacijos), tačiau tokiu atveju Duomenų valdytojas negalės pateikti jums naujausių pasiūlymų, operatyviai su jumis susisiekti, kai turės patį tinkamiausią pasiūlymą jums.

 

Kaip naudojame Jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

*Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 

Kaip saugosime ir kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju Duomenų valdytojas nedelsdamas ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu Valstybinei duomenų inspekcijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo priežastys. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Duomenų valdytojas nedelsdama praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui.

Jūsų asmens duomenis saugosime iki 5 metų po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos, nebent Jūsų suteiktame sutikime būtų nurodytas kitoks Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Jūsų asmens duomenys, gauti tiesioginės rinkodaros tikslais, bus tvarkomi ne ilgiau nei iki sutikimo gauti reklamą panaikinimo (atšaukimo).

 

Jums garantuojamos teisės

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:

Bet kokį aukščiau nurodytą prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui tiesiogiai atvykęs į bendrovę arba el. paštu: info@contestus.lt.

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba raštu atsisako juos atlikti. Pateikdamas minėtus prašymus duomenų subjektas neturėtų akivaizdžiai piktnaudžiauti savo teisėmis; tuo atveju, jei duomenų subjektas piktnaudžiauja savo teise, Duomenų valdytojas turi teisę reikalauti iš duomenų subjekto atlyginti administracinius kaštus, susijusius su tokių prašymų vykdymu. Į duomenų subjekto nesutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reaguojama nedelsiant, per įmanomai trumpiausią laiką, bet neilgiau kaip per 72 valandas. Kad asmens duomenys toliau nebūtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais privalo užtikrinti atsakingi už duomenų apsaugą Duomenų valdytojo darbuotojas.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

 

Atsakomybė

Duomenų subjektas privalo Duomenų valdytojui pateikti išsamius ir teisingus duomenų subjekto asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus asmens duomenų pasikeitimus.

Duomenų valdytojas neturi galimybės visiškai garantuoti, kad jo svetainės funkcionavimas bus be jokių trikdžių ir kad ji bus visiškai apsaugota nuo virusų. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Bendrovės internetinės svetainės naudojimą. Duomenų valdytojas jokiu atveju neprisiima atsakomybės už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su jo svetainėje prieinamos medžiagos, dokumentų naudojimu. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Duomenų valdytojo internetiniu tinklalapiu, yra gaunama išimtinai duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, todėl būtent duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą pačiam duomenų subjektui ar jo kompiuterinei sistemai.

Be išankstinio Duomenų valdytojo rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti, versti, adaptuoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kurią Duomenų valdytojo svetainės dalį. Draudžiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, pažeidžiančius ar galinčius pažeisti Duomenų valdytojo intelektinės nuosavybės teises į internetinį tinklalapį, o taip pat prieštaraujančius sąžiningai konkurencijai.

 

Politikos pakeitimai

Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdama savo svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šios Privatumo politikos laikymąsi.

Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.